Skoči na glavno vsebino

Organi šole

Organi upravljanja šole

SVET ZAVODA, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Imenuje se za obdobje štirih let. Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema letni delovni načrt šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Obravnava tudi poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, o pritožbah v zvezi s statusom učencev, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja in o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v šoli.

Svet zavoda sestavljajo:

 • predstavniki lokalne skupnosti: Aleksandra Kovač, Anka Sotlar, Daliborka Jović;
 • predstavniki staršev: Đana Vozel, Drago Kočar, Petra Ahac;
 • predstavniki zaposlenih: Edi Ceferin, Natalija Juvan, Nina Grobljar Vidmar, Nives Škrinjar, Urša Bajda.
 • predsednica Sveta zavoda OŠ Tončke Čeč je Nina Grobljar Vidmar, namestnica predsednice  Daliborka Jović.
  Mandat: od 23. 11. 2021 do 22. 11. 2025.
  Poslovnik o delu sveta zavoda Osnovne šole Tončke Čeč

SVET STARŠEV se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev v javni šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. Daje mnenja o predlogu programa razvoja šole in LDN, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAVNATELJICA, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Imenuje se za obdobje petih let. Organizira, načrtuje in vodi delo šole. Pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo. Odgovorna je tudi za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev. Vodi delo učiteljskega zbora, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, odloča o napredovanju delavcev (v plačilne razrede), skrbi za sodelovanje zavoda s starši, obvešča starše o delu šole, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja še druge naloge iz 49. člena ZOFVI (Ur. l. RS št. 12/1996 in spremembe).

POMOČNICA RAVNATELJICE, ki pomaga ravnateljici pri opravljanju poslovnih in pedagoških nalog.

 

Strokovni organi šole

UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci šole, obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, odloča o posodobitvah programov VIZ in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, odloča o vzgojnih ukrepih in drugih nalogah v skladu z zakonom.

PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega progama.

ODDELČNI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v posameznem oddelku ter druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih težav posameznih učencev, sodeluje s starši, s svetovalno službo ter opravlja naloge v skladu z zakonom.

STROKOVNI AKTIVI sestavljajo učitelji predmetnih področij, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z LDN šole.

 

Organiziranost učencev

Učenci so organizirani v oddelčnih skupnostih. Učenci oddelčne skupnosti na tajnih volitvah izvolijo dva predstavnika oddelka, ki predstavljata učence oddelka.

Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju,
 • organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,
 • obravnavajo kršitve šolskih pravil in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja,
 • dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti,
 • predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene,
 • sodelujejo pri ocenjevanju,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim
  redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev,
 • organizirajo različne akcije in prireditve,
 • opravljajo še druge naloge, za katere se dogovorijo.

Oddelčne skupnosti se povezujejo v Šolsko skupnost. Izvršilni organ Šolske skupnosti je Šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in predvsem opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in Svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Tekmovanja

 • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost