Skoči na glavno vsebino

Projekti

Ekošola

Preberi več na spodnji povezavi.

EKOŠOLA

Zdrava šola

V slovensko mrežo zdravih šol smo vključeni že dvanajsto šolsko leto. Zdrave šole delujejo celostno, kar pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene, poti vplivanja pa se iščejo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, pravila kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo; torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli. Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Tako bomo v letošnjem letu nadaljevali s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga oz. krepili zdravje učencev, učiteljev in staršev ter razvijali dobre medsebojne in medgeneracijske odnose, ki pa so temelj uspeha posameznika. Preko aktivnosti projekta bomo krepili zdrav način življenja, promovirali zdravje, dobro počutje in gibanje ter tako skrbeli za dobro počutje in razvoj vseh na šoli.

Kulturna šola

Naša šola ima naziv Kulturna šola, ki ga razpisuje javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Namen tega naziva je krepitev kulturne vzgoje ter ustvarjalnosti mladih na različnih umetnostnih področjih. Naziv Kulturna šola smo prejeli leta 2012. Čez tri leta smo se zopet uspešno potegovali zanj ter ga osvojili za dobo petih let, torej do leta 2020. Letos smo bili zopet uspešni, saj smo naziv pridobili za dobo 5-ih let. Tudi letos se bomo skušali kulturno udejstvovati na čim več različnih kulturnih dejavnostih tako v šoli kot izven nje.

Dvig digitalne kompetentnosti

V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Zavoda RS za šolstvo Dvig digitalnih kompetenc. V okviru projekta bomo izvajali aktivnosti, ki bodo prispevale k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov. Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ, spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje in udejanjanje lastnega strokovnega razvoja. V šolskem letu 2022/23 smo pripravili digitalno strategijo šole in določili razvojne prioritete, izvajali bomo tudi delavnice za razvoj prakse na področju pedagoških digitalnih kompetenc za učitelje in strokovne delavce šole. Projekt se zaključi konec šolskega leta 2022/23. 

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Že deveto leto smo vključeni v natečaj za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola. Projekt sovpada z našima že utečenima projektoma (Eko šola in Zdrava šola), saj poudarja odgovoren odnos  do sočloveka, vseh živih bitij in narave, pripomogel pa bo k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijal zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Simbioza skupnost

Medgeneracijsko sodelovanje na različnih področjih je vodilo projekta Simbioza skupnost. V sklopu le-tega bo na šoli organizirana tudi Simbioza giba v povezavi s športnimi pedagogi in učiteljicami 1. triade.

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica (NMK) je zabaven in poučen mednarodni projekt, ki spodbuja branje in razvoj bralne pismenosti. Z mednarodnim izborom avtorjev knjig otroci spoznavajo tuje kulture in književnost. Sodelujoči pisatelji projekt soustvarjajo ter v njem aktivno sodelujejo pri pripravi nalog za Ustvarjalnike, ki jih med letom izpolnjujejo učenci. NMK lahko močno popestri ure KIZ v šolski knjižnici, saj je projekt zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost. Z učenci 3. in 4. razreda bo tudi letos projekt usmerjen v njihovo samostojno delo in usvajanje digitalnih kompetenc (za vrstnike pripravijo Power point predstavitev in izvedejo govorni nastop) – branje je nujno, pa hkrati zgolj posredno, kar bo ponovno najgloblji namen. 

NMK se bodo letos pridružili tudi petošolci.

Izvajanje NMK (pretekle knjige in Ustvarjalnike) je knjižničarka promovirala tudi kot dodatne dejavnosti v 2. razredu in v oddelkih NIS, kar spodbuja tudi letos.

Radi pišemo z roko

S sodelovanjem v projektu želimo ohranjati kulturo pisanja z roko in mlade ozaveščati o pomenu pisanja z roko in s sporočilnostjo tako zapisanega besedila.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk bo že enajsti in tudi letos se bomo priključili k temu vseslovenskemu projektu, ki bo izveden na dan slovenske hrane, in sicer 18. novembra 2022.

Izvedli bomo dejavnosti z vsebinami, preko katerih bodo učenci spoznali pomen zdravega načina prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano ter skrbi za okolje. Učenci 1. triade bodo imeli v dnevu, ko bo izveden tradicionalni slovenski zajtrk, naravoslovni dan na temo o zdravi prehrani in z njo povezanem zdravem življenju.

Turizmu pomaga lastna glava

Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisujeta 37. festival Turizmu pomaga lastna glava s temo ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM. S sodelovanjem želimo učence spodbuditi za vključevanje v domači turizem, iskanje novih poti, predstavitev kraja na inovativen in atraktiven način. Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge in predstavitev turističnega proizvoda na turistični tržnici. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na več lokacijah po Mercatorjevih centrih.

Mednarodni projekti eTwinning

Učenje jezika ne poteka zgolj preko učbenikov in učenja v učilnici. Glasba je uporabno orodje, preko katerega učenci dopolnjujejo svoje znanje angleščine, se učijo novega besedišča, ki ga ustrezno izgovarjajo, ter razvijajo sporazumevalne zmožnosti na zabaven način. V šolskem letu 2022/23 smo preko spletnega portala eTwinning ustanovili projekt Let’s sing!, naša partnerska šola pa bo francoska šola Lycée professionnel Paul Langevin.

 

V mednarodni projekt eTwinning bodo vključeni učenci 3. triade, ki si želijo poglobiti znanje angleškega jezika, saj bo angleščina jezik komunikacije med učenci partnerskih šol. Naloge bodo zastavljene tako, da bodo učenci preko različnih dejavnosti razvijali sporazumevalne zmožnosti angleškega jezika, ustvarjalnost in digitalne kompetence.

Izmenjava knjižnih kazalk (Bookmark Exchange 2021)

Zainteresirani učenci bodo sodelovali v projektu Izmenjave knjižnih kazalk v okviru Meseca šolskih knjižnic (MŠK), ki bo potekal od oktobra do decembra 2022. Učenci bodo ustvarjali knjižne kazalke ročno in v digitalni obliki na temo letošnjega MŠK, ki se glasi Branje za globalni mir in življenje v harmoniji. Za vrstnike iz vsaj dveh šol bodo pripravili projekcijo o naši šoli, Trbovljah in Sloveniji (razvijanje digitalnih kompetenc). Knjižne kazalke bodo ustvarjali za vrstnike mednarodno in z izbrano šolo v Sloveniji. Kazalke si nato z vrstniki preko klasične in elektronske pošte izmenjamo – posredno raziskujemo in spoznavamo državo, mesto v tujini in slovenski kraj vrstnikov, ki bodo določeni v izmenjavi z našo šolo.

MEPI

Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je svetovno vodilni program za mlade, v okviru katerega se mladi spopadajo z izzivi, dosegajo osebne dosežke, ki so mednarodno priznani. Je edinstven, netekmovalen program, ki mladostnike spodbudi, da si oblikujejo svoj program aktivnosti, si zastavijo osebne izzive, oblikovane po lastni meri, se spoprijemajo z njimi in jih tudi uspešno premagajo. Za dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave. Naša šola učencem 9. razredov oz. učencem, ki so dopolnili 14 let, tovrstni program ponuja že četrto šolsko leto. Vse podrobnosti na povezavi: https://mepi.si/

Šolar na smuči

Šolar na smuči je projekt za 4. razrede, v katerem Športna zveza Slovenije spodbuja, da bi imeli vsi učenci možnost smučanja. Učencem skušajo sicer precej drag šport približati na način, da vsem prijavljenim ponudijo brezplačne vozovnice in učitelje smučanja za popolne začetnike. Možna je tudi izposoja vse smučarske opreme za simbolično ceno. Če se bo projekt izvajal, bomo brezplačno smučanje tako kot v lanskem šolskem letu izkoristili v okviru enega športnega dne.

STAMPEd

Projekt Podpora prehodom med matematiko in fiziko (STAMPEd) je triletni projekt, katerega namen je podpreti učitelje in učence pri izobraževalnih prehodih. Projekt je bil financiran v okviru programa Erasmus+ KA201. Glavni cilj projekta STAMPEd je razviti načine za podporo učencem in učiteljem pri teh prehodih. Zlasti bo projekt podprl učitelje pri izvajanju praktičnega pouka in bo oblikoval strokovne učne skupnosti (PLC) učiteljev.

Teden umetnosti

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2023 bo potekal od 22. do 28. maja 2023. Umetnost je v vsej svoji raznovrstnosti bistvena sestavina celovitega izobraževanja, ki razvija dejavnega, v družbo vpetega posameznika. Med 22. in 28. majem 2023 bo v slovenskih šolah in vrtcih potekal že četrti Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2023, katerega poslanstvo je prav spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja, empatije, trajnosti in proaktivnosti. Medresorski projekt temelji ne petih ključnih stebrih, ki izhajajo iz povezovanja učiteljev, prečnega načrtovanja vsebin, razvoja učečih se skupnosti, evalvacije dosežkov ter ozaveščanja pomena in vloge umetnosti v izobraževanju. V okviru Unescovega svetovnega tedna umetnosti (Arts Education Week) se v slovenskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah zvrstijo številni dogodki, povezani z različnimi umetniškimi zvrstmi. Projekt ponuja mladim priložnost, da se odzovejo na aktualna družbena vprašanja ter jih nagovarja v duhu dialoga in aktivnega iskanja rešitev na izzive sodobnega časa. Ob zaključku 2023 bodo tako kot v prejšnjih letih pripravili zbornik prispevkov vseh vrtcev in šol. Nosilec projekta je ZRSŠ v sodelovanju s partnerji Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, MIZŠ in MK. 

S-factor

V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci oddelkov NIS ponovno sodelovali v projektu S-factor. Gre za festival kratkih videov, v katerih nastopajo in pri njihovi izdelavi aktivno sodelujejo učenci s posebnimi potrebami. Projekt promovira inkluzijo mladih oseb s posebnimi potrebami. Letošnja skupna tema je: prijatelj.

Nacionalni mesec skupnega branja

Tradicionalno sodelujemo v vseslovenskem projektu meseca branja (NMSB), ki bo letos potekal od 8. septembra do 9. oktobra 2022. Letošnja rdeča nit prepleta branje z gibanjem. »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.« Richard Steel (1672–1729) 

Branje in gibanje nameravamo povezati: 

  • s spodbujanjem/oblikovanjem zdravega življenjskega sloga, spretnosti in razvoja nasploh, 
  • z vlogo kakovostnega preživljanja prostega časa in sprostitvijo, 
  • z oblikovanjem ustvarjalne osebnosti in pozitivnega odnosa tako do branja kot do gibanja, 
  • z vseživljenjskim razvijanjem in bogatenjem sposobnosti na področju branja in gibanja – vitalnost, dobro počutje, 
  • z gibanjem, namenjenim/prilagojenim ljudem z različnimi omejitvami, interesi, potrebami … ter rehabilitacijskim/terapevtskim vidikom obojega. 

Povezovanje kulture branja in gibanja vidimo zelo široko, zato bomo posebno pozornosti namenili pripovedovanju in branju v naravi, tudi tematsko vezano na izbrane lokacije –  vzdrževanju, obiskovanju, uporabi vzpostavljene knjigobežnice in povezovanju med branjem in različnimi športnimi dejavnostmi. 

Tradicija skozi digitalne oči

V šolskem letu 2022/2023 bo skupina devetošolcev sodelovala v projektu Tradicija skozi digitalne uči, kateri vodilni partner operacije bo Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Namen projekta je oživitev obrtnih in rokodelskih dejavnosti. Mladi bodo poskrbeli za privlačno in inovativno predstavitev le-teh in s tem povečali zanimanja za različne obrtniške in rokodelske dejavnosti.

Vse podrobnosti na povezavi: https://www.rra-zasavje.si/si/projekti/tradicija-skozi-digitalne-oci/    

Čez hrib k sosedom

V šolskem letu 2022/2023 bomo prvič izvedli dvodnevno izmenjavo nadarjenih učencev iz OŠ Šempeter iz Savinjske doline.  Nadarjeni učenci (od 5. do 9. razreda) iz OŠ Šempeter bodo v marcu prišli na dvodnevni obisk (petek in sobota) k učencem OŠ TČ, naši nadarjeni učenci (od 5. do 9. razreda) pa jim bodo obisk vrnili v mesecu aprilu. Učenci si bodo ogledali zanimivosti obeh krajev, pripravili jim bomo različne delavnice, skupaj bodo prenočili v šoli.

Roka v roki

V šolskem letu 2022/2023 smo se vključili v EU projekt ROKA V ROKI. Projekt krepi opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi za spoprijemanje s kariernimi izzivi preko podpore socialnim in čustvenim kompetencam ter sprejemanju različnosti. V središče postavlja učiteljice in učitelje ter njihovo dobro počutje. Preko podpore socialnih in čustvenih kompetenc ter podpore pri prepoznavanju raznolikosti želi učiteljice in učitelje opolnomočiti za učinkovito in prožno soočanje s kompleksnostjo vsakodnevnih izzivov v vse bolj raznolikih razrednih in šolskih okoljih.

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost