Projekti

Ekošola

Preberi več na spodnji povezavi.

EKOŠOLA

Zdrava šola

V slovensko mrežo zdravih šol smo vključeni že enajsto šolsko leto. Zdrave šole delujejo celostno, kar pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene, poti vplivanja pa se iščejo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, pravila kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo; torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli. Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Tako bomo v letošnjem letu nadaljevali s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga oz. krepili zdravje učencev, učiteljev in staršev ter razvijali dobre medsebojne in medgeneracijske odnose, ki pa so temelj uspeha posameznika. V šolskem letu 2021/2022 bo rdeča nit zdrave šole Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Preko aktivnosti projekta bomo krepili zdrav način življenja, promovirali zdravje, dobro počutje in gibanje ter tako skrbeli za dobro počutje in razvoj vseh na šoli.

Kulturna šola

Naša šola ima naziv Kulturna šola, ki ga razpisuje javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Namen tega naziva je krepitev kulturne vzgoje ter ustvarjalnosti mladih na različnih umetnostnih področjih. Naziv Kulturna šola smo prejeli leta 2012. Čez tri leta smo se zopet uspešno potegovali zanj ter ga osvojili za dobo petih let, torej do leta 2020. Letos smo bili zopet uspešni, saj smo naziv pridobili za dobo 5-ih let. Tudi letos se bomo skušali kulturno udejstvovati na čim več različnih kulturnih dejavnostih tako v šoli kot izven nje.

Dvig digitalne kompetentnosti

 

Naša šola se je v šolskem letu 2021/2022 priključila dveletnemu projektu Dvig digitalne kompetentnosti.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Že deveto leto smo vključeni v natečaj za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola. Projekt sovpada z našima že utečenima projektoma (Eko šola in Zdrava šola), saj poudarja odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, pripomogel pa bo k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijal zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje sodelujočimi projekti:

 • Čebelja pot,
 • Eko beri,
 • Eko dnevnik,
 • Food revolution,
 • Jezik živali,
 • Mavrica zdravih okusov,
 • Reci Čiv,
 • Vreme in mi.

Simbioza skupnost

Medgeneracijsko sodelovanje na različnih področjih je vodilo projekta Simbioza skupnost. V sklopu le-tega bo na šoli organizirana tudi Simbioza giba v povezavi s športnimi pedagogi in učiteljicami 1. triade

Naša mala knjižnica

Mednarodni bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA (NMK) je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Učenci z branjem spoznavajo lastna čustva in čustva drugih, učijo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov.

Razvijajo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Učenci prejmejo Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne naloge:

 • NAJ BRALNI KOTIČEK,
 • najdaljši BRALNI VLAKEC, nagradijo z obiskom presenečenja,
 • razpišejo likovno-literarni natečaj Naša mala knjižnica.

Radi pišemo z roko

S sodelovanjem v projektu želimo ohranjati kulturo pisanja z roko in mlade ozaveščati o pomenu pisanja z roko in s sporočilnostjo tako zapisanega besedila.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk bo že enajsti in tudi letos se bomo priključili k temu vseslovenskemu projektu, ki bo izveden na dan slovenske hrane, in sicer 19. novembra 2021. Leto 2021 je razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, zato bo letošnji redni Tradicionalni slovenski zajtrk potekal pod sloganom Zajtrk s sadjem – super dan!

Izvedli bomo dejavnosti z vsebinami, preko katerih bodo učenci spoznali pomen zdravega načina prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano ter skrbi za okolje. Učenci 1. triade bodo imeli v dnevu, ko bo izveden tradicionalni slovenski zajtrk, naravoslovni dan na temo o zdravi prehrani in z njo povezanem zdravem življenju.

Turizmu pomaga lastna glava

Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisujeta 36. festival Turizmu pomaga lastna glava s temo Voda in zdravilni turizem.

S sodelovanjem želimo učence spodbuditi za vključevanje v domači turizem, iskanje novih poti, predstavitev kraja na inovativen in atraktiven način. Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge in predstavitev turističnega proizvoda na turistični tržnici. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na več lokacijah po Mercatorjevih centrih.

Mednarodni projekti eTwinning

Preko spletnega portala eTwinning se bomo letošnje šolsko leto povezali z učenci francoske šole COLLEGE LES TOURNELLES (Villiers Saint Georges, Francija). V projekt bodo vključeni učenci 3. triade, ki si želijo poglobiti znanje angleškega jezika, saj bo angleščina jezik komunikacije med učenci partnerskih šol. Skozi šolsko leto bodo preko različnih dejavnosti pripravljali predstavitve za načrtovane teme, pri čemer bodo uporabljali sodobno informacijsko tehnologijo.

Izmenjava knjižnih kazalk (Bookmark Exchange 2021)

Kot vsako leto bomo tudi letos sodelovali v mednarodni in nacionalni izmenjavi knjižnih kazalk ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic. Učenci izdelajo knjižne kazalke za sovrstnike v določeni šoli na svetu in v Sloveniji. Med spoznavanjem določene države, znamenitosti, mesta … spoznavajo tudi lasten kraj, tradicijo. Posredno pridobivajo in utrjujejo nova znanja o sebi in svetu, v katerem živimo.

MEPI

Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je svetovno vodilni program za mlade, v okviru katerega se mladi spopadajo z izzivi, dosegajo osebne dosežke, ki so mednarodno priznani. Je edinstven, netekmovalen program, ki mladostnike spodbudi, da si oblikujejo svoj program aktivnosti, si zastavijo osebne izzive, oblikovane po lastni meri, se spoprijemajo z njimi in jih tudi uspešno premagajo. Za dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave. Naša šola učencem 9. razredov oz. učencem, ki so dopolnili 14 let tovrstni program ponuja že tretje šolsko leto.

Šolar na smuči

Šolar na smuči je projekt za 4. razrede, v katerem Športna zveza Slovenije spodbuja, da bi imeli vsi učenci možnost smučanja. Učencem skušajo sicer precej drag šport približati na način, da vsem prijavljenim ponudijo brezplačne vozovnice in učitelje smučanja za popolne začetnike. Možna je tudi izposoja vse smučarske opreme za simbolično ceno.

Če se bo projekt izvajal, bi brezplačno smučanje izkoristili v okviru enega športnega dne.

STAMPEd

Projekt Podpora prehodom med matematiko in fiziko (STAMPEd) je triletni projekt, katerega namen je podpreti učitelje in učence pri izobraževalnih prehodih. Projekt je bil financiran v okviru programa Erasmus+ KA201. Glavni cilj projekta STAMPEd je razviti načine za podporo učencem in učiteljem pri teh prehodih. Zlasti bo projekt podprl učitelje pri izvajanju praktičnega pouka in bo oblikoval strokovne učne skupnosti (PLC) učiteljev.

Teden umetnosti

Med 23. in 29. majem 2022 bo potekal tretji Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki spodbuja kreativnost skozi celoten predšolski in šolski proces. Projekt ozavešča pomen in vlogo umetnosti v izobraževanju, predvsem pa išče priložnosti, kako z umetniškim izrazom spodbujati skladen in uravnotežen psihosocialni razvoj otroka in mladostnika. Projekt ponuja priložnost mladim, da se odzovejo skozi različne poglede umetnosti in ozaveščajo skupnost o aktualnih družbenih izzivih, kot so socialna distanca, klimatske spremembe, migracije, drugačnost, odnosi, pravice marginaliziranih skupin, digitalna pismenost …

Teden umetnosti zato nagovarja udeležene v duhu dialoga in aktivnega iskanja rešitev na izzive sodobnega časa, s pomočjo umetnosti. Nosilec projekta je ZRSŠ v sodelovanju s partnerji: Nacionalno komisijo za UNESCO, MIZŠ in MK. Učencem bomo ponudili plesne, pevske in druge ustvarjalne delavnice. Prav tako jih bomo v mesecu oktobru spodbujali k sobivanju z umetnostjo in iskanju lastnega umetniškega izraza.

Mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom

V Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, ki deluje pod okriljem Pedagoškega inštituta, smo vključeni že četrto šolsko leto. Tudi v tem šolskem letu smo se ponovno vključili v mrežo z Vrtcem Trbovlje. Poglobili bomo področje učnega okolja s kazalniki, na učečih se skupnostih pa bomo predstavljali primere dobrih praks in iskali rešitve ob izzivih.

Tekmovanja

 • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost