Skoči na glavno vsebino

Projekti

Ekošola

Preberi več na spodnji povezavi.

EKOŠOLA

Erasmus+ projekt : Razvoj učiteljevega potenciala...

V lanskem šolskem letu 2022/2023 smo na naši šoli začeli izvajati aktivnosti v sklopu projekta Erasmus+  Razvoj učiteljevega potenciala – dvig učenčevega. Projekt traja 18 mesecev, glavna aktivnost znotraj le tega pa je bilo sledenje na delovnem mestu v šolah Nemčiji ter Španiji. Sodelovali smo s šolama IGS Stade v Nemčiji ter IES RINCON na Kanarskih otokih v Španiiji. Mobilnosti se je udeležilo 5 strokovnih delavk.

Cilji projekta so:

  • Spoznavanje in implementacija novih metod dela in poučevanja
  • Inkluzija ranljivih skupin učencev
  • Izboljšanje odnosov znotraj posameznih razredov in kolektiva

 

Na t.i. job shadowing smo spoznali dva nova šolska sistema, kjer se uporabljajo raznovrstne prakse poučevanja in pristopa k vzgoji in izobraževanju – nekatere nakazujejo na raznolikosti sistemov in vrednost, spet drugi nakazujejo na podobnost principov. Naučili smo se res veliko – zase, za naše učence, za našo šolo in za naše širše okolje.

V lanskem letu smo tudi na domačih tleh preizkusili nekaj novosti.

Med drugim so učenci s pomočjo učiteljic »vodili razredno uro«. Učenci so ob podpori učiteljic pripravili teme, strukturo, razredno uro izvedli in o le tej spisali zapisnik. Učenci so tako urili veščine organizacije, nastopanja in vodenja skupine, hkrati pa so skrbeli za povezovanje razreda ter prevzemanje odgovornosti za razredno skupnost. Vrednote naše šole v praksi! Ne le govorimo, vrednote živimo.

V Španiji smo zaznali vrednote skozi mentorstva in povezovanja učencev različnih starosti. Tako smo tudi mi v lanskem šolskem letu urili vrednote pripadnosti, medsebojnih odnosov, empatije, srčnosti,  skozi medvrstniško povezovanje skozi izbrano temo ob dnevu šole. Tam so med drugim nastale tudi zapestnice prijateljstva med različnimi generacijami učencev! Tončki so se izkazali in pokazali kako velika srčeca imajo!

 

V letošnjem šolskem letu prav tako načrtujemo nove aktivnosti, ki so nastale po navdihu naučenega in na novo spoznanega. Spremljajte našo spletno stran in Facebook za novosti in novice.

Erasmus+ projekt : Kindness is our superpower!

Ponosni smo, da lahko poročamo, da smo z letošnjim šolskim letom začeli projekt manjših partnerstev, kjer smo vodilna organizacija, sodelujemo pa še z lokalnim partnerjem AspiroLINK ter partnerjem v Španiji YOMNLINK.  

 

S projektom Kindness is our superpower! želimo ustvariti spodbudno in vključujoče okolje za naše učence. Opolnomočili bomo učitelje z znanjem in veščinami za soustvarjanje prijaznega in inkluzivnega okolja, kjer so občutek pripadnosti, sodelovanje med učenci in dobri odnosi na vseh nivojih, pomembne sestavine za zmanjševanje medvrstniškega nasilja, boljše počutje vseh udeležencev učnega procesa in nenazadnje zdrav, celosten razvoj naših učencev – pozitiven odnos, prijaznost in sprejemanje! 

 

Znotraj projekta bomo razvili metodologijo izobraževanja, ki bo osnovana na principih Geštalt terapije. Le ta v samem bistvu poudarja pomembnost pripadnosti in sodelovanja, ustvarjanja pozitivne klime v razredu, naslavlja medvrstniško nasilje in odstopajoče vedenje skoti interaktivne in vključujoče aktivnosti. 

Znotraj projekta bo nastal tudi interkativni priročnik, ki bo dostopen in predstavljen ne le učiteljem sodelujočih institucij, temveč učiteljem v celotni zasavski regiji.  

 

Uraden začetek je že za nami, naše glave pa že tičijo skupaj pri prvih aktivnostih razvoja metodologije za učitelje in učence – da se bomo vsi skupaj bolje počutili v naših čevljih in našem okolju! Toliko za zdaj, več pa v prihodnjih mesecih.

 

 

 

Zdrava šola

V slovensko mrežo zdravih šol smo vključeni že dvanajsto šolsko leto. Zdrave šole delujejo
celostno, kar pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene, poti vplivanja pa se iščejo z
različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano
izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija,
pravila kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z
lokalno skupnostjo; torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli. Ustvarjanje
pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na
njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom
in vedenjem v zvezi z zdravjem.
V šolskem letu 2023/2024 bo rdeča nit projekta Zdrave šole: »LEPA BESEDA LEPE ODNOSE
NAJDE«. Učence bomo skozi različne aktivnosti, delavnice in projekte osveščali in
izobraževali o pomenu zdravega načina življenja, vlogi dobrega počutja nas samih ter ljudi, ki
nas obdajajo.

Kulturna šola

Naša šola ima naziv Kulturna šola, ki ga razpisuje javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Namen tega naziva je krepitev kulturne vzgoje ter ustvarjalnosti mladih na različnih
umetnostnih področjih. Naziv Kulturna šola smo prejeli leta 2012. Čez tri leta smo se zopet
uspešno potegovali zanj ter ga osvojili za dobo petih let, torej do leta 2020. Letos smo bili
zopet uspešni, saj smo naziv pridobili za dobo 5-ih let. Tudi letos se bomo skušali kulturno
udejstvovati na čim več različnih kulturnih dejavnostih tako v šoli kot izven nje.

Digitrajni učitelj

V letošnjem šolskem letu se nameravamo priključiti projektu Digitrajni učitelj. Digitrajni učitelj
je inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na
področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavlja aktivne samoučeče se
skupnosti. Strokovni delavci se bomo udeleževali usposabljanj za krepitev digitalnih
kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Že deseto leto smo vključeni v natečaj za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola.
Projekt sovpada z našima že utečenima projektoma (Eko šola in Zdrava šola), saj poudarja
odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, pripomogel pa bo k ohranjanju
kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijal zdravo samopodobo
posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. V projektu lahko
sodelujejo vsi učitelji s svojimi učenci.

Simbioza skupnost

Medgeneracijsko sodelovanje na različnih področjih je vodilo projekta Simbioza skupnost.
Tudi v šolskem letu 2023/2024 se bomo priključili projektu, kjer je potrebno za uspešno
sodelovanje organizirati 30 ur brezplačnih medgeneracijskih aktivnosti po našem izboru. V
sklopu Simbioze skupnosti se bomo priključili Simbiozi giba, ki vključuje gibanje z babicami
in dedki pod okriljem naših športnih pedagogov in različnim medgeneracijskim dejavnostim
tekom celega šolskega leta.

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica (NMK) je zabaven in poučen projekt, ki spodbuja branje in razvoj bralne
pismenosti. Z mednarodnim izborom avtorjev knjig otroci spoznavajo tuje kulture in
književnost. Sodelujoči pisatelji projekt soustvarjajo ter v njem aktivno sodelujejo pri pripravi
nalog za Ustvarjalnike, ki jih med letom izpolnjujejo učenci. NMK lahko močno popestri ure
KIZ v šolski knjižnici, saj je projekt zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost.
Z učenci 3.–5. razreda bo tudi letos projekt usmerjen v njihovo samostojno delo in usvajanje
digitalnih kompetenc (za vrstnike pripravijo PowerPoint predstavitev in izvedejo govorni
nastop) – branje je nujno, pa hkrati zgolj posredno, kar bo ponovno najgloblji namen.
Izvajanje NMK (pretekle knjige in Ustvarjalnike) bo koordinatorica promovirala tudi kot
dodatne dejavnosti v oddelkih NIS.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk bo dvanajsti in tudi letos se bomo priključili k temu
vseslovenskemu projektu, ki bo izveden za obeleževanje slovenske hrane, in sicer 17. novembra
2023. Letošnja osrednja tema je kruh, ki ga bomo povezovali z žiti in z izdelki iz žit. Slogan:
»Kruh za zajtrk – super dan!«

Turizmu pomaga lastna glava

Tema letošnjega 38. festivala Turizmu pomaga lastna glava je OKUSNI ZAKLADI: Lokalni
kulinarični spominki s trajnostnim pridihom. Sodelovanje na festivalu vključuje pisno
predstavitve turističnega produkta – naloge (največ 15 strani), promocijski spot (letošnja
novost) in predstavitve na turistični tržnici. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni,
predvidoma na več lokacijah po Mercatorjevih centrih. Projekt želi učence višjih razredov
spodbuditi k tržnem pristopu, ki bo služil predvsem za potrditev in oblikovanje idej v celovit
turistični proizvod, k inovativnosti, uporabi sodobne tehnologije, povezovanju z lokalno
skupnostjo ipd. Ideje, ki se bodo porajale skozi delo želimo dejansko uresničiti in s tem mestu
in naši šoli dodati širino za aktivno sodelovanje v turizmu in lokalni kulinariki.

Mednarodni projekti eTwinning

eTwinning je skupnost evropskih šol, ki preko spletnega portala evropskim šolam omogoča
komunikacijo, povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj itd.
Letošnje šolsko leto se bomo povezali z učenci iz Poljske. Projekt je namenjen učencem 6.–9.
razreda, ki si želijo poglobiti znanje angleškega jezika, saj bo angleščina jezik komunikacije
med učenci partnerskih šol. Skozi šolsko leto bodo preko različnih dejavnosti pripravljali
predstavitve za načrtovane teme, pri čemer bodo uporabljali sodobno informacijsko
tehnologijo.

Izmenjava knjižnih kazalk (Bookmark Exchange)

Zainteresirani učenci bodo sodelovali v projektu Izmenjave knjižnih kazalk v okviru Meseca
šolskih knjižnic (MŠK), ki bo potekal od oktobra do decembra 2023. Učenci bodo ustvarjali
knjižne kazalke ročno in v digitalni obliki na temo letošnjega MŠK, ki se glasi Šolska knjižnica:
moj srečni kraj, kjer ustvarjalnosti in domišljiji ni meja. Za vrstnike iz vsaj dveh šol bodo
pripravili projekcijo o naši šoli, Trbovljah in Sloveniji (razvijanje digitalnih kompetenc).
Knjižne kazalke bodo ustvarjali za vrstnike mednarodno in z izbrano šolo v Sloveniji. Kazalke
si nato z vrstniki preko klasične in elektronske pošte izmenjamo – posredno raziskujemo in
spoznavamo državo, mesto v tujini in slovenski kraj vrstnikov, ki bodo določeni v izmenjavi z
našo šolo.

MEPI

Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je svetovno vodilni program za mlade, v
okviru katerega se mladi spopadajo z izzivi, dosegajo osebne dosežke, ki so mednarodno
priznani. Je edinstven, netekmovalen program, ki mladostnike spodbudi, da si oblikujejo svoj
program aktivnosti, si zastavijo osebne izzive, oblikovane po lastni meri, se spoprijemajo z
njimi in jih tudi uspešno premagajo. Za dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave. Naša
šola učencem 9. razredov oz. učencem, ki so dopolnili 14 let tovrstni program ponuja že četrto
šolsko leto. Vse podrobnosti na povezavi: https://mepi.si/

Šolar na smuči

Šolar na smuči je projekt za 4. razrede, v katerem Športna zveza Slovenije spodbuja, da bi imeli
vsi učenci možnost smučanja. Učencem skušajo sicer precej drag šport približati na način, da
vsem prijavljenim ponudijo brezplačne vozovnice in učitelje smučanja za popolne začetnike.
Možna je tudi izposoja vse smučarske opreme za simbolično ceno oz. brezplačna izposoja
opreme v šoli. Če se bo projekt izvajal, bomo brezplačno smučanje tako kot v lanskem šolskem
letu izkoristili v okviru enega športnega dne.

Teden umetnosti

Pridružili se bomo Tednu umetnosti 2024, ki bo v slovenskih šolah in vrtcih potekal med 20.
in 26. majem 2024 in katerega poslanstvo je prav spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in
povezovanja, empatije, trajnosti in proaktivnosti. Medresorski projekt temelji na petih ključnih
stebrih, ki izhajajo iz povezovanja učiteljev, prečnega načrtovanja vsebin, razvoja učečih se
skupnosti, evalvacije dosežkov ter ozaveščanja pomena in vloge umetnosti v izobraževanju. V
okviru Unescovega svetovnega tedna umetnosti (Arts Education Week) se v slovenskih vrtcih
ter osnovnih in srednjih šolah zvrstijo številni dogodki, povezani z različnimi umetniškimi
zvrstmi. Umetnost v izobraževanju ima ključno vlogo pri celostnem razvoju otrok. Spodbuja
25
ustvarjalnost, kritično razmišljanje, izražanje čustev in čustveno inteligenco ter razvija širok
razpon veščin in sposobnosti, ki so pomembne za uspešno življenje v družbi nasploh.

CODE WEEK

Tudi letos se bomo pridružili mednarodnemu projektu Code Week. Evropski teden
programiranja je družbena pobuda, katere cilj je vsem na zabaven in vključujoč način približati
programersko in digitalno pismenost. V ta namen bomo oktobra učencem od 4. do 9. razreda
ponudili delavnice, na katerih bodo spoznavali osnove programiranja in krepili algoritmično
razmišljanje. Nekateri učenci se bodo s programiranjem srečali prvič, drugi pa bodo razširili in
poglobili svoje znanje.

Nacionalni mesec skupnega branja

Tradicionalno sodelujemo v vseslovenskem projektu meseca branja (NMSB), ki bo letos
potekal med 8. septembrom (mednarodni dan pismenosti) in 8. oktobrom (do zaključka Tedna
otroka®). V NMSB 2023 bomo posebno pozornost namenili: –
promociji nacionalnih projektov za spodbujanje branja in bralne pismenosti v domačem
in mednarodnem prostoru. Temu bo namenjena vrsta aktivnosti: razni ustvarjalni
natečaji, mednarodna in nacionalna izmenjava knjižnih kazalk ter razredne KIZ ure v
šolski knjižnici; – –
branju strokovne in stvarne literature za vse starostne skupine: slogan: “Branje za
znanje”;
medgeneracijskemu branju: slogan: “Pokloni čas, polepšaj dan”.
Različno stari mladi bralci (učenci prvega triletja se srečujejo z učenci drugega in tretjega
triletja): – – – –
učenke in učenci berejo mlajšim,
učenke in učenci berejo starejšim,
v oddelkih NIS berejo vsi učenci s podporo svojih učiteljic in delno tudi staršev,
ponekod tudi skoraj skozi vse šolsko leto (in branje intenzivno povezujejo z drugimi
dejavnostmi),
na daljavo se o prebranih knjigah pogovarjajo mladi bralci dveh različnih šol (v
povezovanju z drugimi projekti = medprojektno).

Teden vseživljenjskega učenja

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska manifestacija na področju
izobraževanja in učenja v Sloveniji. Cilj tega projekta je promovirati pomen, vlogo ter možnosti
učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema –
kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti. Projekt usklajujejo na
Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov (vrtci, osnovne
26
in srednje šole, ljudske univerze in izobraževalni centri, občine, podjetja in uradi in službe
Zavoda za zaposlovanje, društva in interesne skupine, knjižnice, kulturni domovi, glasbene in
plesne šole, kmetije, turistična društva, taborniki, skavti, študijski in bralni krožki, svetovalna
središča, središča za samostojno učenje in še mnogi drugi), skupin in posameznikov po vsej
državi. Tudi naša šola se vedno udeleži vseživljenjskega učenja z različnimi dejavnostmi.

Doživljajsko pedagoški projekt »ZMOREM!«

Doživljajsko pedagoški projekt »ZMOREM!« bo v letošnjem šolskem letu izveden prvič. V
mesecu juniju bo skupina otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami obiskala Kočo na
Kopitniku, kjer bodo tudi prespali. Preizkusili se bodo v socialno-povezovalnih igrah, si
pripravili večerjo in kvalitetno preživljali prosti čas v naravi. Spoznavali bodo skrb za konje in
se soočili s strahom pred živaljo ter imeli možnost jahanja. Ob zaključku bodo svoje
sodelovanje tudi evalvirali.

9. zasavski festival mladinskega pesnjenja

V šolskem letu 2023/2024 bomo vse mlade v Zasavju nagovorili, da se kreativno izrazijo z
besedami, pa najsi bo to v pisni lirični obliki ali z glasbeno podlago, kar se je lansko leto
izkazalo kot odlična ideja. Natečaj bomo razpisali v mesecu decembru, v mesecu marcu/aprilu
pa poskrbeli za odmeven zaključek s sklepno razglasitvijo najboljših.

NAŠ KLIK

V šolskem letu 2023/2024 bomo prvič izvedli dvodnevno izmenjavo nadarjenih in uspešnih
učencev z OŠ Orehek iz Kranja. Nadarjeni in uspešni učenci (od 7. do 9. razreda) iz OŠ Orehek
bodo v dogovorjenem pomladnem mesecu prišli na dvodnevni obisk (petek in sobota) k
učencem OŠ TČ, naši nadarjeni in uspešni učenci (od 7. do 9. razreda) pa jim bodo obisk vrnili.
Učenci si bodo ogledali zanimivosti obeh krajev, pripravili jim bomo različne delavnice, skupaj
bodo prenočili v šoli.

Evropski dan jezikov

V tem šolskem letu smo se povezali z evropskimi šolami, s katerimi bomo obeležili dan jezikov.
Za učence pripravljamo delavnice, na katerih bodo učenci ustvarili in napisali razglednice za
svoje vrstnike iz evropskih držav in se jim predstavili naš jezik in delček kulture. 26. septembra,
na evropski dan jezikov, pa bomo prebrali razglednice, ki jih bomo prejeli.

Girls do code

S projektom Girls do Code želimo povečati zanimanje deklet za tehnologijo in druge STEM
poklice, dvigniti nivo digitalne pismenosti med njimi, zmanjšati razlike med spoloma na
delovnih mestih v IKT sektorju in ovreči predsodke o ženskah na STEM področju. Dekleta so
bodo učila in pridobila osnovna znanja programskih konceptov, seznanila se bodo s sestavnimi
deli računalnika ter poučila o digitalnem odtisu in varnosti na spletu.

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost