Skoči na glavno vsebino

Dodatna strokovna pomoč

Pomoč učencem z učnimi težavami

Koraki pomoči učencem z učnimi težavami so opredeljeni v dokumentu Koncept dela Učne težave v osnovni šoli, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 2007.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami:

  • Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja.
  • Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno-pedagoške službe.
  • Dodatna individualna in skupinska pomoč.
    Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove.
  • Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.

Kadar je iz vmesnih in končnih poročil o delu z učencem, ki jih napiše izvajalec pomoči na vsaki stopnji, razvidno, da ima učenec izrazite učne težave in kljub vsem prilagoditvam pri poučevanju in učenju ne napreduje, se staršem predlaga postopek usmerjanja v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da učenec potrebuje še več pomoči in prilagoditev, kot jih je imel do sedaj. Postopek usmerjanja navadno sprožijo starši na predpisanem obrazcu Zahteva za začetek postopka usmerjanja. Na takšen način učenec dobi odločbo z opredeljenim številom ur dodatne strokovne pomoči in vrsto izvajalca ter potrebnimi prilagoditvami.

Model omogoča, da je obravnava učencev z učnimi težavami čim zgodnejša, fleksibilna, čim bliže učencu in traja čim krajši čas.

Sodelovanje s starši je ključnega pomena, saj je potrebno uskladiti pričakovanja in razmejiti odgovornosti šole in doma. Odnosi med družino in šolo so zelo pomembni za otrokovo duševno zdravje in kakovost življenja. Dobra medsebojna komunikacija manjša morebitna nesoglasja in posledično veča uspehe otrok.

Učenci s posebnimi potrebami glede na odločbo dobijo od ene do petih ur pomoči na teden.

Pomembno je zavedanje, da lahko otroci in mladostniki s pravočasno in ustrezno pomočjo v veliki meri kompenzirajo svoje primanjkljaje, ustrezno učno napredujejo, razvijejo svoje potenciale in so v življenju uspešni.

Delo z učenci, ki imajo večje učne težave vodi pomočnica ravnateljice, Saša Karmuzel, prof.

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost